Grupa Klimowicz

Informujemy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne.
Poniżej przedstawiamy wyciąg z polityki naszych firm dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.

 

 

 

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

 

 1. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie następujące podmioty Grupy KLIMOWICZ:
  • Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz sp. z o.o. z siedzibą w Paczynie ul. Pniowska 2, 44-120 Pyskowice
  • Zakład Ogrodniczy Paczyna Cecylia Klimowicz z siedzibą w Paczynie ul. Pniowska 2, 44-120 Pyskowice
  • Gospodarstwo Ogrodnicze CECYLIA spółka jawna Zbigniew Klimowicz, Iwona Klimowicz – Włodarczyk, Tomasz Klimowicz z siedzibą w Paczynie ul. Pniowska 2, 44-120 Pyskowice
  • IT TRADE Iwona Klimowicz – Włodarczyk z siedzibą w Paczynie ul. Pniowska 2, 44-120 Pyskowice
  • Przedsiębiorstwo Nasienne „Księży Las” sp. z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie ul. Wiejska 1, 42-674 Zbrosławice
  • PRO-VEG sp. z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie ul. Wiejska 1, 42-674 Zbrosławice
  • Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku KLIMOWICZ BIS sp. z o.o. z siedzibą w Księżym Lesie ul. Wiejska 1, 42-674 Zbrosławice
  • Folwark Miedary Tomasz Klimowicz z siedzibą w Księżym Lesie ul. Wiejska 1, 42-674 Zbrosławice
  • Gospodarstwo Rolne ZAWADA Iwona Klimowicz – Włodarczyk z siedzibą w Zawadzie ul. Wiejska 9, 42-674 Zbrosławice

   
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  kontakt: Paczyna, ul. Pniowska 2, 44-120 Pyskowice
  email: biuro@klimowicz.pl, tel. 32 233 40 90
   
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  1. zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez współadministratora usług i/lub towarów [dane kontaktowe Pani/Pana i/lub Reprezentantów (to jest osób fizycznych reprezentujących osobę fizyczną lub osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną) oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione współadministratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów] – (prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  2. zawarcia przez Panią/Pana umów ze współadministratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów ze współadministratorem, jak i udzielenia zabezpieczeń – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
  3. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na współadministratorów przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
  4. uzyskania zabezpieczeń realizacji umów i zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  5. bieżącej działalności współadministratorów, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby współadministratorów związanych z przedmiotem ich działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  6. dokonywania weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

   
 4. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:
  Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie
  1. podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie współadministratorów i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
  2. podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym współadministratorów w realizacji zawartych z Panią/Panem umów i transakcji handlowych (np. banki),
  3. agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów oferowanych przez współadministratorów,
  4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.
  Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej.
   
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny wymagany przez odrębne przepisy prawa.
   
 6. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  3. żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
  6. ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Do góry