Grupa Klimowicz

ZAKSAN

Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od białej do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-5 mm, stanowią nie mniej niż 95% masy nawozu. Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3. Kędzierzyńska Saletra Amonowa to azotan amonu (saletra amonowa) z dodatkiem (wypełniaczem) mączki dolomitowej, zawierającej wapń i magnez. Nawóz zawiera 32% azotu (N), w tym w formie amonowej 16% i 16% w formie saletrzanej.

 
Formuła nawozu: N 32
Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Klasa ziarnowa: granule 2-5 mm, nie mniej niż 95%
Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3
N (azot całkowity) 32%
N (azot amonowy) 16%
N (azot saletrzany) 16%
N (azot amidowy) x
P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym
cytrynianie amonu i wodzie)
x
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie) x
K2O (rozpuszczalny w wodzie) x
CaO (rozpuszczalny w wodzie) x
MgO (całkowity) x
SO3 (S) (rozpuszczalny w wodzie) x
Mikroskładniki: x
Numer PKWiU: 20 15 35 0
Numer CN: 31 02 40

Przeznaczenie i stosowanie

Kędzierzyńska Saletra Amonowa jako uniwersalny nawóz azotowy, może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Kędzierzyńską Saletrę Amonową można mieszać z saletrzakami/Salmagiem® i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Korzyści zastosowania

Kędzierzyńska Saletra Amonowa zawiera w takich samych ilościach wolniej działający azot w formie amonowej oraz szybko działający azot saletrzany. Azot amonowy nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej saletrzanej formy azotu przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu, a w okresie wegetacji stosowany przed fazami największego zapotrzebowania roślin powoduje ich prawidłowy wzrost. Zawartość dwóch form – amonowej i saletrzanej w równych ilościach stanowi, że Kędzierzyńska Saletra Amonowa w naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest to najbardziej uniwersalny i efektywny nawóz azotowy.

Pakowanie i transport

Kędzierzyńska Saletra Amonowa jest pakowana:

  • po 25 lub 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1% lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Zabronione jest przewożenie nawozu razem z materiałami, które mogą reagować z Kędzierzyńska Saletra Amonowa lub są palne, jak np. środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel. Kędzierzyńska Saletra Amonowa nie jest klasyfikowana, to znaczy nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, na przykład RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Kędzierzyńska Saletra Amonowa jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci.
Kędzierzyńską Saletrę Amonową należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Odległość od ścian powinna wynosić co najmniej 20 cm,a od źródeł ciepła co najmniej 150 cm.Worki uszkodzone należy składać oddzielnie. Wielkość jednej pryzmy nie może przekraczać 30 ton, a odległość między pryzmami powinna wynosić co najmniej 1 metr. W jednym pomieszczeniu nie należy przechowywać więcej niż 300 ton Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej.W bezpośrednim sąsiedztwie Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej nie powinny znajdować się żadne związki chemiczne i materiały, które mogą z nią reagować, takie jak np.:środki ochrony roślin, nawozy zawierające chlorki, substancje organiczne, substancje silnie alkaiczne (np. ług sodowy), wapno, cement, sproszkowane metale, tlenki metali, kwasy oraz materiały palne jak: węgiel, drewno, trociny, smary, oleje, materiały pędne, słoma. Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej nie wolno składować na otwartej przestrzeni ze względu na małą odporność na zmiany temperatury oraz działanie wilgoci i ciepła. W pomieszczeniach magazynowych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dostatecznie zabezpieczone przed możliwością zwarcia. Worki polietylenowe z nadrukiem o zawartości netto 25 lub 50 kg, układać poziomo warstwami na niepalnym podłożu najwyżej w 10 warstw. Nawóz w elastycznych kontenerach nie przekraczających masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a powyżej 500 kg w jednej warstwie. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe powinny być złożone w stosy z jednej warstwy.

Środki ostrożności

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

PROPOZYCJE TERMINÓW I DAWEK NAWOŻENIA KĘDZIERZYŃSKIEJ SALETRY AMONOWEJ

Potrzeby nawożenia azotem

Wycena punktowa czynników wpływających na potrzeby nawożenia azotem (według IUNG).

Rodzaj czynnika Ocena punktowa czynnika
  -1 0 +1
Potrzeby wapnowania konieczne potrzebne, wskazane ograniczone, zbędne
Opady zimowe poniżej normy w normie powyżej normy
Przedplon i nawożenie go azotem motylkowe, okopowe na oborniku, inne na dużych dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na średnich dawkach azotu zboża, pastewne, rzepak na małych dawkach azotu
Dobór odmiany (gatunku trawy) ekstensywne przeciętne intensywne
Poziom chemicznej ochrony roślin bez ochrony ochrona częściowa pełna ochrona
Długość okresu wegetacji roślin okopowych i pastewnych krótki: na wczesny zbiór lub na bezpośrednie skarmianie przeciętny dla gatunku długi: zbiór w fazie dojrzałości technologicznej lub na silos

 

Potrzeby nawożenia azotem są bardzo duże i duże, gdy suma punktów wynosi od +6 do +1; średnie, gdy suma punktów wynosi 0; małe i bardzo małe dla -1 do -6 punktów.

Zalecane dawki Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej w kg/ha*

Roślina Potrzeby nawożenia azotem
  bardzo małe i małe średnie1 duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna 50 60 78
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna 56 78 94
rzepak – na każdą 1 t nasion 125 150 187
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna 47 62 72
groch, bobik – na każdą 1 t nasion 31 44 56
ziemniak na oborniku2 – na każde 10 t bulw 94 109 125
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw 125 140 156
burak cukrowy bez obornika - na każde 10 t korzeni 125 140 156
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy 55 65 78
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy 125 155 180
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy 62 78 94

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej, na przykład plon ziarna pszenicy 6 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 78 kg Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 6 ton = 468 kg/ha Kędzierzyńskiej saletry amonowej, czyli około 150 kg azotu; dawka to powinna być stosowana w co najmniej dwóch terminach, cześć wczesną wiosną, z chwilą ruszania wegetacji, drugą na początku strzelania w źdźbło; 
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;
2 – zalecana dawka obornika pod ziemniaka 25 t/ha.

Źródła:

Do góry