Grupa Klimowicz

RIVALDINIO KWS

Z 220 / K 230
Na ziarno i na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • plon ziarna 114,1 dt/ha o wilgotności 25,7% w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU za lata 2012-2013

 • wysokie i stabilne plony ziarna w doświadczeniach wstępnych i rejestracyjnych COBORU oraz w doświadczeniach łanowych KWS

 • bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - otwarte koszulki kolby

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • dedykowana do uproszczonych systemów uprawy ze względu na wysoką tolerancję

 • na patogeny grzybowe wywołujące choroby liści

 • wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp.

 • w użytkowaniu na kiszonkę ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM

 

SILVESTRE

Z 220 / K 230
Na kiszonkę

 

W uprawie na kiszonkę:

 • typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór

 • najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007

 • ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość skrobi w kiszonce

 • przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • przydatna w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby

KWINNS

Z 230 / K 230
Na ziarno, grys i na kiszonkę

 

 

W uprawie na ziarno:

 • średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa

 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%)

W uprawie na kiszonkę:

 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%)

 • odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys

 • polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce

 

KWINNS

Z 230 / K 230
Na ziarno, grys i na kiszonkę

 

 

W uprawie na ziarno:

 • średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa

 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%)

W uprawie na kiszonkę:

 • w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%)

 • odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys

 • polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce

 

AMADEO

Z 230 / K 230
Na ziarno i na kiszonkę

 

W uprawie na ziarno:

 • niepobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 20101

 • najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005 wśród wszystkich badanych odmian1

 • szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia

W uprawie na kiszonkę:

 • bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej produktywnych grup zwierząt

 • najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009

 • łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści

 • bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay-green

 • mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny

Cechy agrotechniczne:

 

 

 • wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa

 • bardzo wysoki plon ziarna i kolb

 • przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych, dobrze magazynujących wodę

 

TOURAN

K 230
Na kiszonkę lub na biogaz

W wykorzystaniu na kiszonkę Touran optymalnie łączy wysoki poziom cech ilościowych z parametrami jakościowymi.

1. miejsce odmiany TOURAN w udziale plonu kolb w plonie ogólnym w latach 2011 i 2013 wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w doświadczeniach PDO COBORU.

 

W uprawie na kiszonkę:

 • odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski

 • bardzo wysokie plony suchej masy i najwyższe plony kolb (PDO COBORU i PZPK)

 • bardzo wysoka strawność całych roślin1

 • najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r. oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej

 • najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w PDO 2010

 • najwyższa zawartość skrobi w kiszonce i plon skrobi z ha

 • spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię, poprawiając jego strawność w kiszonce

Cechy agrotechniczne:

 • tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy

 • duże zdolności adaptacyjne w rożnych warunkach glebowo-klimatycznych

 

FILIPPO

K 240
Na kiszonkę

 

W uprawie na kiszonkę:

 

 • wysoka wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA - 7)

 • rośliny wysokie (wg punktacji BSA - 7)

 • FAO 240 zapewnia uzyskanie pełnej dojrzałości do zbioru na kiszonkę również w chłodniejsze lata i bezpieczeństwo wysokich plonów suchej masy całych roślin

 • dobrze toleruje uprawę na glebach słabszych

 • bardzo dobry wigor wzrostu i rozwoju początkowego

 • wysoka strawność całych roślin - 74,4% (wg badań w Belgii 2006-2008)

TONINIO

Z 240 / K 250
Na ziarno, na kiszonkę i na grys

 

W uprawie na ziarno:

 • wybitnie wysokie plony suchego ziarna

 • 4. miejsce pod względem wysokości plonu ziarna (13,28 t/ha) i 2. miejsce pod względem wartości plonu ziarna po uwzględnieniu wilgotności ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r.

W uprawie na kiszonkę:

 • miejsce pod względem wskaźnika koncentracji energii w kiszonce (41,7) i 3. miejsce w plonie kolb (113,7 dt/ha), bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy (212,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r. w grupie średniowczesnej w całej Polsce

Cechy agrotechniczne:

 

 • nowa średniowczesna odmiana ogólnoużytkowa

 • rośliny bardzo wysokie, kolby osadzone na średniej wysokości

 • kolby długie, cienkie, dobrze wypełnione do szczytu

 • wierzchołek kolby odkryty - ułatwione dosychanie ziarna

 • wysoka tolerancja na fuzariozy ziarna

 • wybitnie wysokie plony suchego ziarna również w trudniejszych warunkach klimatycznych - 1. miejsce w dośw. CCA COBORU i PZPK na północy Polski w 2013 r. (pod względem indeksu plonu i wartości dochodu brutto)

AGRO YOKO

K 240

Na kiszonkę i na biomasę

Odmiana potwierdziła w praktyce wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy całych roślin. Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu i nigdy nie wylegała.

 

W uprawie na kiszonkę:

 • wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA - 8)

 • rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9)

 • strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9 do 34,1% (na podstawie badań 84 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-2012)

 • przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor, dlatego ma szerokie okno żniwne - dodatkowe 10-14 dni na zbiór

Cechy agrotechniczne:

 

 • bardzo dobry wigor początkowy i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet w chłodne lata

 • wysoka tolerancja na Fusarium spp.- niskie ryzyko zanieczyszczenia paszy mikotoksynami

 • odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry